Download onze algemene voorwaarden in PDF hier

Algemene voorwaarden

Dit zijn de algemene voorwaarden van de onderneming Voeding voor Jou, ingeschreven in het Handelsregister onder nummer 64561933 en handelend onder de namen “Voeding voor jou”, “Voedingsadvies Brabant”, “Lisanne Bosch”, “PDS diëtist” en “Glutenvrije diëtist”. Als er wordt gesproken over “ons”, “wij” of “we”, dan wordt deze onderneming bedoeld, handelend onder één van deze handelsnamen.  

Als we het hebben over “je”, “jij” of “cliënt” dan bedoelen we jou als lezer, de afnemer van onze diensten.

De algemene voorwaarden bestaan uit twee delen. Het eerste deel is algemeen van aard en is gericht op diverse diensten die wij aanbieden. Het tweede deel (de Bijlage) is bovenop het algemene deel van toepassing als je geneeskundige behandeling volgt bij ons (hierbij kun je denken aan dieetadvisering waarbij er sprake is van één op één begeleiding). Omdat er bij deze begeleiding ook sprake kan zijn van een betrokken zorgverzekeraar of arts en omdat het daarbij ook gaat om de specifieke beroepsmatige kwalificatie van een diëtist, hebben we ervoor gekozen om deze specifieke bepalingen in een bijlage op te nemen.  

Contactgegevens
Handelsnamen: “Voeding voor Jou”, “Voedingsadvies Brabant”, “Lisanne Bosch”, “PDS diëtist” en “Glutenvrije diëtist”;

E-mailadres: info@voedingvoorjou.nl

Telefoon: 06-21919013

 
A
lgemene deel algemene voorwaarden

Artikel 1 – Toepasselijkheid

 • Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons en jou als afnemer van onze diensten.
 • Heb jij eigen algemene voorwaarden? Dan zijn deze niet van toepassing. De toepasselijkheid van jouw algemene voorwaarden wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen.
 • Afwijkingen van deze algemene voorwaarden zijn alleen mogelijk en geldig als wij dat allebei schriftelijk hebben bevestigd. Met schriftelijk bedoelen wij ook per e-mail.
 • Als bepalingen uit onze overeenkomst afwijken van deze algemene voorwaarden, dan gaan de bepalingen uit de overeenkomst voor. Bepalingen uit de Bijlage bij deze algemene voorwaarden gaan voor de bepalingen in het algemene deel.

 

Artikel 2 – Totstandkoming van de overeenkomst en het aanbod

 • De overeenkomst begint altijd met een aanbod. Dit aanbod kan een persoonlijke offerte zijn, maar ook een aanbod via één van onze websites om direct een product of dienst aan te schaffen. Nadat jij het aanbod hebt geaccepteerd (door het schriftelijk ondertekenen of bevestigen van de offerte of door het aankopen van het product of de dienst via de webshop), zullen we jouw acceptatie nog even bevestigen. Nadat wij deze bevestiging hebben verstuurd, is de overeenkomst tot stand gekomen.
 • Een offerte heeft een geldigheidsduur van veertien dagen, tenzij er op de offerte iets anders staat.
 • Het kan helaas voorkomen dat wij een typefout of andere vergissing hebben gemaakt in ons aanbod. Als jij redelijkerwijs begrijpt of zou moeten begrijpen dat hier sprake van is, kan je ons niet houden aan dat aanbod.

 

Artikel 3 – De prijs en betaling

 • In het aanbod staat de prijs vermeld. Daarbij geven we altijd duidelijk aan of de prijs inclusief of exclusief btw is en wat er allemaal is inbegrepen in de prijs.
 • Een prijsaanbod of overeenkomst is persoonlijk en er kunnen geen toekomstige rechten ontleend worden aan eerdere aanbiedingen, offertes of overeenkomsten.
 • Facturen dienen altijd uiterlijk binnen veertien dagen na factuurdatum voldaan te worden, tenzij er iets anders is afgesproken. Betaal je niet op tijd? Dan ben je in verzuim. Je ontvangt dan van ons een betalingsherinnering. Als je dan nog steeds niet hebt betaald, ontvang je een aanmaning. Bij te late betaling brengen wij wettelijke rente en incassokosten in rekening.
 • Je mag jouw betaling nooit opschorten of verrekenen.

 

Artikel 4 – Uitvoering van de overeenkomst

 • Wij zullen ons altijd zo goed mogelijk inspannen om een gewenst resultaat te behalen. We geven echter geen garantie dat je een bepaald resultaat zal behalen. Al onze verplichtingen kun je dan ook zien als inspanningsverplichtingen.
 • Als we termijnen noemen, dan zijn dit richtlijnen en geen fatale termijnen.
 • Op jou rust de verplichting om ons zo goed mogelijk te voorzien van alle informatie die wij nodig hebben om onze dienstverlening goed uit te kunnen voeren. Jij staat in voor de volledigheid en juistheid van de informatie die je aan ons verstrekt en bent zelf verantwoordelijk voor de gevolgen als de informatie onvolledig of onjuist is.
 • Uiteraard behandelen we alle informatie die we van/over jou ontvangen vertrouwelijk.

 

Artikel 5 – Materialen

 • Bij het afnemen van diensten, krijg je materialen van ons. Het is niet toegestaan om deze materialen te kopiëren en verstrekken/e-mailen aan derden of op andere wijze te gebruiken, anders dan voor eigen persoonlijk gebruik.
 • Alle intellectuele eigendomsrechten liggen bij ons of bij degene van wie wij de materialen afnemen. Ze zijn bedoeld voor jouw eigen gebruik.
 • Als je deze artikelen overtreedt, mogen wij hiervoor een schadevergoeding bij jou in rekening brengen. De hoogte daarvan hangt af van het soort informatie en aan wie jij dit hebt verstrekt en hoe lang je dat doet of hebt gedaan. De schadevergoeding is minstens twee keer de prijs die jij hebt betaald voor de afgenomen dienst, maar kan dus ook groter zijn. Als je het niet eens bent met de hoogte van de schadevergoeding, zullen we een rechter vragen om een redelijk bedrag toe te kennen.

 

Artikel 6 – Tussentijdse opzegging van de overeenkomst

 • Als je de overeenkomst tussentijds wil opzeggen, is dat onder de voorwaarden die in dit artikel staan mogelijk. Je moet een opzegging altijd schriftelijk aan ons doorgeven.
 • Bij online afgenomen diensten, krijg je de content in één keer tot jouw beschikking en kun je de overeenkomst dus niet tussentijds opzeggen. Je hebt namelijk alles al ontvangen, dus wij zijn onze verplichtingen uit de overeenkomst al nagekomen. Uiteraard heb je wel het herroepingsrecht, zie artikel 7.
 • Huur je ons in om bijvoorbeeld te spreken op een event of gaat het over een voor jou/jouw bedrijf op maat gemaakt aanbod? Dan gelden de volgende voorwaarden:
 1. Opzegging tot 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst: dit kan kosteloos;
 2. Opzegging tussen 7 dagen na totstandkoming van de overeenkomst en 14 dagen voor het event: dan brengen we 75% van het totaalbedrag in rekening;
 3. Opzegging in de laatste 14 dagen voor het event: dan brengen we 100% in rekening.

Met ‘het event’ bedoelen we het daadwerkelijke spreken, presenteren of anderszins een activiteit voor jou/jouw bedrijf verrichten.

 • Wij hebben het recht om de overeenkomst tussentijds te ontbinden indien wij van mening zijn dat jij je ten opzichte van ons of andere deelnemers niet naar behoren gedraagt. Als wij overgaan tot ontbinding op deze grond, mogen we dat zonder rechterlijke tussenkomt en zonder enige opzegtermijn doen. Je hebt geen recht op restitutie van betaalde bedragen.

 

Artikel 7 – Herroepingsrecht

 • Als jij een consument bent en dus niet handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, heb je bij online aankopen recht om de overeenkomst binnen een bedenktermijn van 14 dagen te ontbinden, zonder opgave van een reden. Dat is het herroepingsrecht. Dit herroepingsrecht heb je, vanaf het moment dat de overeenkomst tot stand is gekomen.
 • Bij het afnemen van een online cursus, webinar of andere online content, kun je binnen de bedenktermijn al gebruik maken van de dienst. Als je dat doet, dan doe je afstand van je herroepingsrecht.
 • Wil je een beroep doen op het herroeppingsrecht? Stuur een mail naar info@voedingvoorjou.nl.

Artikel 8 – Aansprakelijkheid 

 • Vind je dat wij onze verplichtingen die wij hebben op grond van onze overeenkomst niet goed zijn nagekomen? Dan moet je ons in gebreke stellen en een termijn geven om de overeenkomst alsnog (goed) na te komen.
 • In het geval dat wij aansprakelijk zijn, is aansprakelijkheid altijd beperkt tot slechts directe schade. Indirecte schade (denk aan gederfde omzet, misgelopen winst of besparingen etc.) is altijd uitgesloten.
 • Wij zijn niet aansprakelijk voor schade of letsel welke voortvloeit uit of verband houdt met opvolging van door ons verstrekte adviezen, tenzij er sprake is van opzet of grove schuld aan onze kant.
 • In het geval dat er sprake is van aansprakelijkheid, zal deze aansprakelijkheid altijd maximaal het bedrag omvatten dat door onze verzekering wordt uitgekeerd in dit specifieke geval, maar het zal nooit hoger zijn dan maximaal het bedrag dat is betaald voor de uitvoering van de diensten.

 

Artikel 9 – Overmacht

 • Het kan gebeuren dat wij onze verplichtingen op basis van de overeenkomst niet kunnen nakomen door een situatie die buiten onze invloedsfeer ligt. Dat is overmacht. In dat geval mogen wij de nakoming van onze verplichtingen opschorten. Uiteraard laten wij het jou zo snel mogelijk weten als hier sprake van is.
 • Duurt de overmacht langer dan dertig dagen? Dan mogen zowel jij als wij, de overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst ontbinden, zonder dat er recht op schadevergoeding ontstaat. Als wij al een deel van onze verplichtingen zijn nagekomen, dan brengen we de daarbij horende kosten bij jou in rekening. Deze factuur moet binnen veertien dagen na de factuurdatum voldaan worden, waarbij geen beroep gedaan kan worden op opschorting of verrekening.
 • We hebben het over overmacht in onder meer de volgende gevallen, maar deze opsomming zijn slechts voorbeelden en dit is geen uitputtende lijst: epidemie, pandemie, oorlog, onrusten, overstroming, brand, stakingen, oproer, maatregelen van een overheidsinstantie, maar ook ongevallen, ziekte, tijdelijke of blijvende arbeidsongeschiktheid van één van onze medewerkers die betrokken is bij de uitvoering van de overeenkomst.

 

Artikel 10 – Klachten

 • Heb je een klacht? Wat vervelend! We vinden het fijn als je de klacht eerst met ons bespreekt door deze schriftelijk te melden.
 • Klachten over privacy kun je indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.
 • Klachten schorten betalingsverplichtingen niet op.

 

Artikel 11 – Slotbepalingen algemene deel

 • Op alle overeenkomsten is het Nederlands recht van toepassing.
 • Als blijkt dat één of meerdere bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, dan blijven de overige bepalingen gewoon van kracht. Voor de bepaling die niet geldig bleek, zullen we samen een tekst opstellen die qua bedoeling en strekking zoveel mogelijk in de buurt komt van de ongeldige bepaling.

 Bijlage op de Algemene Voorwaarden in het geval van zorgspecifieke diensten

Naast het algemene deel, zijn de bepalingen uit deze bijlage van toepassing in het geval dat er sprake is van persoonlijk advies of bijvoorbeeld één op één dieetbegeleiding (oftewel, als we een geneeskundige behandelovereenkomst aangaan).

Er is in dit geval sprake van een diëtist/cliënt-relatie. Met diëtist wordt bedoeld één van onze medewerkers, de professional die voedingsvoorlichting en dieetadvisering levert en die bevoegd is de titel diëtist te voeren. De cliënt ben jij, degene aan wie de diëtist advies geeft of de wettelijk vertegenwoordiger van diegene. De arts is de huisarts, specialist of tandarts door wie jij naar ons bent doorverwezen. Met het praktijkadres worden de locaties bedoeld waar de werkzaamheden van de diëtist worden uitgevoerd.

Artikel 12 – Verwijzing en directe toegankelijkheid

 • De Diëtist adviseert de Cliënt op basis van een formele verwijzing door de Arts of op eigen initiatief van de Cliënt.
 • De diëtist is bevoegd een dieetbehandeling te starten en declareren bij de zorgverzekeraar zonder verwijzing van een arts. Als je je op deze manier aanmeldt zal er in het eerste consult een screening gedaan worden door de diëtist. Zij beoordeelt of er naar aanleiding van jouw klachten en/of hulpvraag direct een dieetbehandeling gestart kan worden of dat het raadzaam is om toch eerst bij de (huis)arts een afspraak te maken. Deze screening duurt +/- 15 minuten en is onderdeel van de behandeltijd.
 • Indien er sprake is van een verwijzing houdt de Diëtist de Arts op de hoogte van het verloop van de behandeling. Indien je verwezen bent door een arts, is het verplicht om een verwijsbrief aan de diëtist te overhandigen tijdens het eerste consult. Voor sommige zorgverzekeraars is een verwijzing verplicht, zonder verwijzing is declaratie van de behandeltijd niet mogelijk en komt de behandeling volledig voor eigen rekening. Een verwijsbrief is geldig als deze op de dag van het eerste consult niet ouder is dan 3 maanden.

 

Artikel 13 – Verhindering

 • Indien de cliënt verhinderd is om op de afgesproken datum en tijd op het Praktijkadres aanwezig te zijn, dient hij/zij de diëtist hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte te stellen. Bij het niet of niet tijdig afmelden (uiterlijk één werkdag – 24 uur – van tevoren per telefoon) wordt de gereserveerde consult-tijd bij je in rekening gebracht. Afspraken kunnen alleen op doordeweekse dagen geannuleerd worden. De rekening voor een no-show kan niet bij de zorgverzekeraar ingediend worden en moet door cliënt zelf voldaan worden.

 

Artikel 14 – Vergoedingen en tarieven

 • Dieetbehandeling wordt voor 3 uur vergoed uit de basisverzekering. Hiervoor geldt het verplichte eigen risico. Na deze drie uur is het mogelijk dat je extra vergoeding krijgt uit de aanvullende verzekering. Dit is per verzekeraar en per pakket verschillend. Neem voor meer informatie over jouw zorgpolis contact op met je zorgverzekeraar. Je bent zelf verantwoordelijk voor de juiste informatie over jouw zorgpolis.
 • Dieetadvisering valt onder de vrije tariefstelling. Dat houdt in dat de diëtist met iedere zorgverzekeraar en zorggroep waarmee ze een contract heeft afgesloten, andere afspraken heeft over het tarief van dieetadvisering.
 • Voor zorg die niet via de basisverzekering of aanvullende verzekering vergoed wordt, worden tarieven gehanteerd die je terug kunt vinden op onze website. Ook de actuele toeslag die geldt voor een huisbezoek staat daar vermeld.
 • Consulten bestaan uit de tijd die de cliënt bij de diëtist doorbrengt (contact-tijd) en de tijd die de diëtist heeft besteed aan cliëntgebonden werkzaamheden waarbij de klant niet aanwezig is (zoals bijvoorbeeld het opstellen van het individueel dieetvoorschrift en het voorbereiden van de afspraak). De diëtist maakt ook voedingsberekeningen, stelt een persoonlijk behandelplan en -advies op en heeft indien nodig contact met uw arts of specialist. Die tijd maakt deel uit van de behandeltijd, ongeacht of u daar zelf bij aanwezig bent.

Doorgaans duurt het eerste consult 60-90 minuten. Voor een vervolgconsult wordt 30-60 minuten gereserveerd. Bij de start van een behandeling wordt er 15-30 minuten voor individueel dieetvoorschrift gedeclareerd. Indien je verwezen bent wordt de verwijzer (indien je toestemming geeft) na het eerste consult schriftelijk op de hoogte gebracht van het behandelplan. Na afsluiting van de behandeling en bij belangrijke veranderingen tijdens de behandeling wordt de verwijzer daar ook schriftelijk van op de hoogte gebracht. Voor het afsluiten van de behandeling wordt 15 minuten gedeclareerd. In deze tijd stellen wij onder andere een eindrapportage op. Alle tijden die je in dit artikel leest, zijn indicatief. Er kan van af worden geweken, wij willen jou namelijk een zo goed mogelijke zorg aanbieden en daarvoor hebben we soms meer tijd nodig.

Artikel 15 – Declaraties en betalingen

 • De Diëtist declareert de kosten direct bij de zorgverzekeraar of zorggroep waarmee contracten zijn afgesloten. Als de diëtist geen contract heeft met de desbetreffende zorgverzekeraar of bij overschrijding van het maximum aantal behandeluren is de cliënt zelf betaling verschuldigd. Het verschuldigde bedrag dient binnen 14 dagen na factuurdatum te zijn overgemaakt. Voor meer informatie over betaling, verwijzen we je graag naar artikel 3.
 • Bij verschil van mening over de te betalen diensten, zijn de administratieve gegevens van de Diëtist bindend, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel wordt bewezen.

 

Artikel 16 – Klachtrecht

 • Wanneer je een klacht hebt, probeer deze dan eerst te bespreken met je diëtist. Klachten die niet onderling kunnen worden opgelost, kunnen worden ingediend bij de onafhankelijke klachten-functionaris via bemiddeling@quasir.nl. Is jouw klacht daarna niet naar tevredenheid opgelost dan kun je jouw klacht indienen bij Geschilleninstantie Zorggeschil(GZ), via info@zorggeschil.nl. Meer informatie over dit proces? We verwijzen je hiervoor graag naar www.zorggeschil.nl.

 

Artikel 17 – Privacy

 • De diëtist is gebonden aan het medisch beroepsgeheim en de wettelijke voorschriften omtrent persoonsregistratie volgens de Algemene Verordening Persoonsgegevens. Voor meer informatie over hoe de diëtist omgaat met jouw privacy, verwijzen we naar onze privacyverklaring.
 • Je gegevens zullen altijd vertrouwelijk worden behandeld. Bij dieetbehandeling via de directe toegankelijkheid is het de diëtist niet toegestaan om zonder jouw toestemming contact te zoeken met bijvoorbeeld de huisarts of specialist. De diëtist houdt registratie bij en het medisch dossier wordt volgens de wettelijke termijn, vanaf de laatste wijziging in het dossier 20 jaar bewaard.

 

Artikel 18 – Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst

 • Als het gaat over geneeskundige behandelovereenkomsten, is daarop specifieke wetgeving van toepassing, namelijk de “Wet op de geneeskundige behandelovereenkomst” (WGBO). Wij houden ons aan deze wetgeving.

 

 • Indien er bepalingen in deze algemene voorwaarden staan die op grond van de WGBO niet gelden bij geneeskundige behandelingen, dan is deze bepaling voor deze geneeskundige handeling niet van toepassing. De overige bepalingen uit de algemene voorwaarden blijven dan wel geldig.  

 

Versie september 2021